ویژه همکاران
Left
Right

ایجاد یک رابطه معنادار با مشتریان بسیار حیاتی است

ایجاد یک رابطه معنادار با مشتریان بسیار حیاتی است ایجاد یک رابطه معنادار با مشتریان بسیار حیاتی است. نرم افزار سی.آر.ام شامل طیف گسترده ای از اطلاعات در مورد مشتریان از جمله فعالیت های گذشته و گفتگوها و خریدها و نحوه تعامل آنها با تجارت شما است. همچنین به شما این امکان را می دهد تا مشتریان را در دسته بندیهای مختلف قرار داده و فرایندهای ارتباطی مختص هر کدام را متفاوت و مناسب با خواسته هایشان آغاز کنید.

ایجاد یک رابطه معنادار با مشتریان بسیار حیاتی است

ایجاد یک رابطه معنادار با مشتریان بسیار حیاتی است. نرم افزار سی.آر.ام شامل طیف گسترده ای از اطلاعات در مورد مشتریان از جمله فعالیت های گذشته و گفتگوها و خریدها و نحوه تعامل آنها با تجارت شما است. همچنین به شما این امکان را می دهد تا مشتریان را در دسته بندیهای مختلف قرار داده و فرایندهای ارتباطی مختص هر کدام را متفاوت و مناسب با خواسته هایشان آغاز کنید.

ایجاد یک رابطه معنادار با مشتریان بسیار حیاتی است

ایجاد یک رابطه معنادار با مشتریان بسیار حیاتی است. نرم افزار سی.آر.ام شامل طیف گسترده ای از اطلاعات در مورد مشتریان از جمله فعالیت های گذشته و گفتگوها و خریدها و نحوه تعامل آنها با تجارت شما است. همچنین به شما این امکان را می دهد تا مشتریان را در دسته بندیهای مختلف قرار داده و فرایندهای ارتباطی مختص هر کدام را متفاوت و مناسب با خواسته هایشان آغاز کنید.